Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, příspěvková organizace

 

1.     Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS,p.o.. Prodejní sítí Sušické kulturní centrum SIRKUS p.o.. se rozumí prodej na kamenných předprodejích v budově kina a budově Sokolovny a on-line prodej na webových stránkách www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes Sušické kulturní centrum SIRKUS,p.o.. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2.     Organizací Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o., se rozumí organizace se sídlem Příkopy 178, Sušice 342 01, IČ 00368512, DIČ: CZ00368512, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl Pr, vložka 845

3.     Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS nemusí být pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4.     Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

5.     Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6.     Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7.     Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. tato organizace neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 

Postup při nákupu vstupenek.

 

8.     Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky organizace především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.

9.     S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. na adrese www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

10.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

Reklamační řád.

 

11.    Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.

12.    Jak shora uvedeno, Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. nemusí být pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.

13.    Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

14.    Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

15.    V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který organizaci Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

16.    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

17.    Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

• Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 16. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o., jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;

• Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz, bude zákazníkovi vstupné vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou,  bez zbytečného odkladu do prodejního místa organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

18.    Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

19.      Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. na e-mailovou adresu: info@kulturasusice.cz

20.    U organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o..

21.    V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze vráceny.

 

Závěrem

 

22.    Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

23.    V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24.    Společnost Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

25. Tyto Obchodní podmínky platí od 15.11.2018.

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.