Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD KINA SUŠICE

Kino Sušice je majetkem města Sušice a jeho provozovatelem je Sušické kulturní centrum, SIRKUS, příspěvková organizace, se sídlem Příkopy 178, 342 01 Sušice, IČO: 00368512

 

Provozní doba kina, kancelář předprodeje

Po – 7:30-11:30  12:30-15:30

Út – 7:30-11:30  12:30-16:30

St – 7:30-11:30  12:30-15:30

Čt – 7:30-11:30  12:30-16:30

Pá – 7:30-11:30 12:30-13:30

 

Pokladna kina

-          otevřena vždy jednu hodinu před začátkem představení a uzavřena je 15 min. po začátku představení. Po této době je kino uzavřeno a přístup do kina zvenčí již není možný bez asistence uvaděče, či promítače.

-          Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby kina i pokladny dle aktuální potřeby

              Vážení diváci,

Vítáme Vás v kině Sušice, a aby pro Vás i ostatní návštěvníky byla tato návštěva příjemným zážitkem, laskavě Vás žádáme, abyste vzali na vědomí níže popsaná pravidla a řídili se jimi.

Základní ustanovení

Návštěvník zakoupením vstupenky, nebo vstupem do sálu s platnou vstupenkou na kterékoliv představení kina, vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.

 

Chování v kině

Návštěvník vstupuje do kina a užívá jeho vybavení a zařízení na svou odpovědnost. 
Provozovatel žádá návštěvníky kina, aby se chovali slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům, a aby udržovali pořádek, čistotu a bezpečnost v kině, nepoužívali kino 
k jiným účelům, než je stanoveno.

Vzhledem k ochraně zdraví ostatních návštěvníků je v celém prostoru kina zakázáno:

  -     kouření cigaret, zákaz platí i pro elektronické cigarety a inhalátory,

-          požívat alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek, 

-          vstupovat do prostor kina (zvláště pak promítacího sálu) s jakýmikoliv vlastními potravinami a nápoji, na kolečkových bruslích apod.

-          manipulovat s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost, 

-          vstupovat se psy a jinými zvířaty, 

-          používat mobilní telefony popř. jiné komunikační zařízení během filmového představení, 

-          rušit představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem, pískáním a dalšími projevy, které jsou v rozporu se zásadami společenského chování, 

-          používat fyzické síly, neslušných výrazů, a gest či jakýchkoliv projevů, které hanobí rasu, náboženství popř. etnikum, 

-          vstupovat do kina v podnapilém stavu, 

-          vstupovat do kina a pohybování se v prostorách kina s objemnými zavazadly

-          vstupovat do neveřejných prostor kina

-          opouštět prostor budovy kina po uzavření hlavního vstupu za jakýmkoliv účelem bez vědomí uvaděče, či promítače

-          pořizovat jakýchkoliv obrazových, zvukových či obrazově-zvukových záznamů na jakákoliv zařízení během filmového představení, 

-          účasti na představeních, nesplňují-li věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem popř. distributorem audiovizuální­ho díla

-          poškozovat majetek kina, 

-          poškozovat protipožární a bezpečnostní zařízení kina. 
                      

V případě porušení těchto pravidel je provozovatel kina Sušice oprávněn návštěvníka

vykázat z prostor kina a návštěvník je povinen na výzvu provozovatele, resp. jím

pověřené osoby prostory kina opustit. Návštěvník v takovém případě nemá právo

na vrácení vstupného. V případě, že návštěvník neuposlechne výzvy provozovatele k

  • opuštění prostor kina, provozovatel je oprávněn přerušit nebo zrušit příslušné

představení. Návštěvník, který toto přerušení nebo zrušení představení zavinil svým

jednáním, nese plnou odpovědnost za takto vzniklé škody.

Mimořádná událost

V případě mimořádné události se vyhlašuje evakuace kina pomocí sirény nebo voláním „HOŘÍ“. Při evakuaci jsou všichni návštěvníci povinni neprodleně opustit objekt nejbližším únikovým východem. Při evakuaci prosím zachovejte klid a rozvahu.

Obecná ustanovení

-          Kino slouží občanům (dále jen „návštěvníci") k návštěvě filmových představení, výstav a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samostatných kulturních vystoupení. Kino dále slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů, k pořádání školení, seminářů, besed a popř. dalších akcí.

-          Kapacita kina je 217 míst + 2 místa pro invalidní vozík.

-          Výši vstupného určují distributoři filmů.

-          Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie MK stanovený  zákonem České národní rady č.241/1992 ze dne 14. 4. 1992 a zákonem stanovenou DPH.

-          Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník u pokladny zkontrolovat ihned /datum, hodinu atd./, na pozdější urgenci nebude brán zřetel. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují.

-          Platnou vstupenkou je návštěvník povinen se prokázat u vstupu do sálu a je povinen si ji u sebe ponechat po celou dobu pobytu v sále. Po zahájení hlavního program, resp. 15 min. po zahájení projekce se vstupenky opozdilým návštěvníkům na tento program neprodávají.

-          Předem  objednané nebo rezervované vstupenky (i hromadně pro organizaci, na fakturu apod.) je nutné vyzvednout nejpozději 1 den před zahájením programu, jinak budou uvolněny do prodeje.

-          V případě výpadku počítačové sítě a následné nefunkčnosti pokladny kdy nelze dodržet rezervace, budou divákům prodány náhradní vstupenky.

-          Pokud se chce návštěvník účastnit představení, které je omezeno věkovou hranicí (§ 4, písm. c) a d) Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi) č. 496/2012 Sb.) je povinen předložit při koupi vstupenky doklad prokazující jeho totožnost, či jinak bez pochybností prokázat, že splňuje požadovanou věkovou hranici.

V tomto ohledu citujeme předmětnou část zmíněného zákona:

  • Každé kinematografické dílo musí být před svým prvním zpřístupněním na území

České republiky označeno klasifikací z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a

mladistvé. Účelem klasifikace je omezit přístupnost kinematografických děl, jejichž obsah

může ohrozit duševní nebo mravní vývoj dětí nebo mladistvých.

  • Kinematografické dílo je z hlediska vhodnosti jeho obsahu pro děti a mladistvé

klasifikováno jako

  • přístupné bez omezení,
  • nevhodné pro děti do 12 let,
  • nepřístupné pro děti do 15 let, nebo
  • nepřístupné pro děti a mladistvé do 18 let."

Za nezletilé návštěvníky kina odpovídají v plném rozsahu jejich zákonní zástupci, na jejich

plné odpovědnosti je posouzení, zdali je dané filmové představení označené dle § 4, písm.

a b) Zákon č. 496/2012 Sb. (Zákon o audiovizi) za přístupné bez omezení nebo nevhodné

pro děti do 12 let, pro nezletilého vhodné či nikoliv. Provozovatel kina Sušice neodpovídá

za jakoukoliv újmu vzniklou nezletilému z tohoto důvodu.

-          Za nezletilé diváky kina, případně jimi způsobenou škodu, odpovídá jejich zákonný zástupce.

-          Při uzavřených školních představeních spoluzodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků

školní (výchovný) dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl

-          V případě nespokojenosti s technickou kvalitou projekce (obraz, zvuk, titulky…) má návštěvník možnost uplatnit reklamaci u služby konající dozor v kině (uvaděčka, případně promítač), která zajistí nápravu. Není-li závada odstraněna, má návštěvník nárok na vrácení vstupného (pouze v první polovině metráže filmu) nebo na slevu. Tyto případy řeší kancelář kina první pracovní den po projekci (uvaděčka vyznačí čas odchodu ze sálu na vstupence) nebo pokladna kina (je-li ještě v provozu).

-          V případě nedodání filmové kopie může dojít k odpadnutí představení, zakoupené vstupenky se vrátí ihned u pokladny kina. Pokud bude uveden náhradní film, vstupenky zůstávají v platnosti. V případě, že nebude uveden náhradní film, bude vráceno vstupné.

-          Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do jedné poloviny své stopáže.

-          Z hlediště návštěvníci odcházejí po skončení celého programu, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.

 

Zvláštní pravidla pro 3D projekci

-          Každý návštěvník, který navštíví 3D digitální projekci, si zakoupí při koupi vstupenky i 3D brýle dle aktuální nabídky (popřípadě použije své vlastní, již dříve zakoupené) a tyto brýle se stávají majetkem návštěvníka. Zakoupené brýle je možné použít na jakákoliv další 3D představení v kině Sušice a v ostatních kinech se stejným 3D systémem. Cena jednotlivých typů 3D brýlí je stanovena dle ceníku, vyvěšeného na pokladně.

 

 

Tento provozní řád byl schválen provozovatelem kina Sušice, Sušickým kulturním centrem, SIRKUS, p. o.  dne 1. 6. 2019.

Výjimky z tohoto Návštěvního řádu může stanovit se souhlasem provozovatele vedoucí kina.

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, příspěvková organizace

 

1.     Těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím prodejní sítě organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS,p.o.. Prodejní sítí Sušické kulturní centrum SIRKUS p.o.. se rozumí prodej na kamenných předprodejích v budově kina a budově Sokolovny a on-line prodej na webových stránkách www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz. Za nákup vstupenek prostřednictvím prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přes Sušické kulturní centrum SIRKUS,p.o.. Nákupem vstupenky jakoukoliv formou vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem (dále jen “ Obchodní podmínky”) a zavazuje se jimi řídit.

2.     Organizací Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o., se rozumí organizace se sídlem Příkopy 178, Sušice 342 01, IČ 00368512, DIČ: CZ00368512, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni Oddíl Pr, vložka 845

3.     Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS nemusí být pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.. zajišťuje prodej a distribuci vstupenek na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet pořadatele, a to na základě pověření daného smlouvou s pořadatelem. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi zákazníkem, který vstupenku nakupuje a pořadatelem této Akce. Veškeré nároky zákazníka proto směřují vždy vůči pořadateli Akce.

4.     Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. proto žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv z těchto Akcí anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za cokoliv, co by mělo v těchto Akcích svůj původ. Neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s Akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele Akce.

5.     Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce.

6.     Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo pořadatele na vědomí.

7.     Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. tato organizace neodpovídá. Zakoupené vstupenky - (klasické i elektronické) vždy bezpečně uschovejte, nikde nevystavujte a neukazujte. Jejich veřejným publikováním podstupujete riziko zneužití čárového kódu a čísla vaší vstupenky a kvůli tomu nemusíte na akci být vpuštěni. Týká se to především zveřejňování fotografií vstupenek na sociálních sítích, jako jsou Facebook, Twitter, Instagram a podobně. Zároveň důrazně nedoporučujeme nákup vstupenek z druhé ruky, vyvarujete se nepříjemnému překvapení, že na akci nebudete vpuštěni.

 

Postup při nákupu vstupenek.

 

8.     Zákazník bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány distribuční poplatky organizace především za zpracování, vystavení a předání vstupenek.

9.     S cenami vstupenek a distribučních poplatku se lze seznámit na webových stránkách organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. na adrese www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz anebo s nimi bude zákazník seznámen při jejich nákupu v prodejním místě prodejní organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

10.    Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době.

 

Reklamační řád.

 

11.    Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. se řídí těmito Obchodními podmínkami.

12.    Jak shora uvedeno, Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. nemusí být pořadatelem Akcí. Proto se plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora.

13.    Zaplacené vstupné se nevrací, pokud není níže výslovně uvedeno jinak.

14.    Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.

15.    V případě, že ze strany pořadatele dojde k úplnému zrušení Akce, bude zákazník, který organizaci Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. poskytl svůj kontakt (e-mail, poštovní adresa, fax apod.), prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. neodpovídá zákazníkovi, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.

16.    Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. vracet níže popsaným způsobem vstupné pouze do výše prostředků, které jí pořadatel za tím účelem poskytne, neboť organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. jedná pouze jménem a na účet pořadatele Akce. V části, v níž nebudou nároky zákazníků uspokojeny, odpovídá zákazníkům výhradně pořadatel zrušené Akce.

17.    Dojde-li k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník, který v prodejní síti Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, tuto vstupenku osobně převzal či obdržel jiným prodejním kanálem, bude zveřejněn aktuální postup při vracení vstupného na stránkách www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz. Samotný postup při vracení vstupného je následující:

• Pokud byla vstupenka zakoupena v konkrétním prodejním místě prodejní sítě Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o., bude zákazníkovi vstupné s výhradou ustanovení bodu 16. vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou bez zbytečného odkladu do prodejního místa, ve kterém ji zakoupil. Vzhledem k tomu, že společnost Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o., jedná jménem a na účet pořadatele zrušené Akce, může být na pokyn pořadatele určeno jiné konkrétní místo, ve kterém bude vstupné vracet sám pořadatel;

• Pokud byla vstupenka na zrušenou Akci zakoupena přes webové stránky www.kulturasusice.cz; www.kinosusice.cz, bude zákazníkovi vstupné vyplaceno, pokud se dostaví se vstupenkou,  bez zbytečného odkladu do prodejního místa organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o.

18.    Jakékoliv jiné reklamace, než které se opírají o skutečnost, že Akce byla pořadatelem zcela zrušena, bude Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení pořadateli. Zde se rovněž plně uplatní ustanovení bodů 3. až 6. shora. O stanovisku pořadatele k reklamaci bude zákazník vyrozuměn do 30 dnů. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na pořadatele.

19.      Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. na e-mailovou adresu: info@kulturasusice.cz

20.    U organizace Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v prodejní síti Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o..

21.    V případě nákupu vstupenek v důsledku systémové chyby vám budou peníze vráceny.

 

Závěrem

 

22.    Pokud by bylo některé ustanovení těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

23.    V případě, že dojde mezi pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

24.    Společnost Sušické kulturní centrum SIRKUS, p.o. si vyhrazuje právo Obchodní podmínky aktualizovat.

25. Tyto Obchodní podmínky platí od 15.11.2018.

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.
Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.